1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις Το ΑΣΕΠ προχώρησε στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου – Αορίστου Χρόνου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαίδευσης: Κατηγορία Π.Ε: 71 θέσεις. …

Δημοσιεύτηκε η 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ Read more »

Tagged with: , , , , ,

ΑΣΕΠ, 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ Σε αποστολή της Προκήρυξης ΑΣΕΠ, 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση προχώρησε η εν λόγω εταιρία. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 209 θέσεων για  ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σειρά προτεραιότητας και σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου στην  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. – Υπουργείο …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2018 – ΕΥΔΑΠ Read more »

Tagged with: , , , ,