Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ μέχρι 31/12/2013

Παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 83/20.09.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19ο: «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από: Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 30.09.2011» και Γ. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008», αποφασίστηκε:

 Α. Η παράταση της ισχύος για τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 31.12.2013, των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύς τους έληγε την 30.9.2013.

Β. Η παράταση της ισχύος μέχρι 31.12.2013 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τους πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς ECDL Ελλάς Α.Ε., Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert, Acta, i-Skills, TELEFOS CERT, DIPLOMA – Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 30.09.2011.

Γ. Η παράταση της ισχύος μέχρι 31.12.2013 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2008 από τον ΟΕΕΚ.

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ ή στο συνημμένο αρχείο.