Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών γνώσης Υπολογιστών

Η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30/06/2014

Αγαπητοί Φίλοι & Σπουδαστές,

Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π/Υπ.Π.Θ, παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:
typingΑ. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2011» και
Γ. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:

You might be interested in …

Καλέστε μας